11\bauch_haende_2009 | C-Print auf Aludibond | 2009